Purpose Driven Life Audio

દિહ ૧ બધો પરમીહેરાથીઅ જ શરૂ વેહે

દિહ ૧ બધો પરમીહેરાથીઅ જ શરૂ વેહે

દિહ ૨ તમીં આશરોજ નાહ આવી ગોયે

દિહ ૩ તમાંઅ જીવનાન કાય ચાન્વેહ ?

દિહ ૪ કાયમ જીવનાઅ હારુન બનાવનામ આલે

દિહ ૫ પરમીહેરાઅ નજરોથીઅ જીવનાન હાલનાઅ

દિહ ૬ જીવન એક હંગામી કામ આહાય

દિહ ૭ બધજ બાબતહિંઅ કારણ

દિહ ૮ પરમીહેરાઅ ખુસેઅ લીધો બનાવનામ આલને

દિહ ૯ પરમીહેરાન કન્ની બાબત ખુસ કએહ ?

દિહ ૧૦ આરાધનાઅ કેન્દ્ર

દિહ ૧૧ પરમીહેરાઅતી હારામહારા દોસ્તાર બનનુંઅ

દિહ ૧૨ પરમીહેરાઅતી તમાંઅ દોસ્તેઅ વિકાસ

દિહ ૧૩ પરમીહેરાન પ્રસન્ન કઅનાર આરાધના

દિહ ૧૪ પરમીહેર છેટો વેય ઇંહડો જાઅહાં લાગેહ

દિહ ૧૫ પરમીહેરાઅ કુટુંબાઅ હારુન રચના કઅને

દિહ ૧૬ સૌથી વધારો કામરોઅ કાય આહાય

દિહ ૧૭ પોતીકી જાગ્યા

દિહ ૧૮ આરી મિલીન જીવનાઅ અનુભવ કઅનાઅ

દિહ ૧૯ સમાજાન કેલવુનાઅ

દિહ ૨૦ તૂટના સંબંધ ફાચા જોડનાઅ

દિહ ૨૧ તમાઅ મંડળેઅ સુરક્ષા

દિહ ૨૨ ખ્રિસ્તાઅ ગાઉ બનનાઅ હારુન તમાન બનાવ્યે

દિહ ૨૩ આપું કેકેવ વધતેહ

દિહ ૨૪ સત્યથીઅ બેદલાને

દિહ ૨૫ દુઃખહોંથીઅ બેદલાને

દિહ ૨૬ પરીક્ષણહંથીઅ બેદલાને

દિહ ૨૭ પરીક્ષણહાંન હરાવનુંઅ

દિહ ૨૮ તિંહમેંઅ સમય તે જાહે

દિહ ૨૯ તમાન હોપની કામગીરી સ્વીકારા

દિહ ૩૦ પરમીહેરાઅ સેવા કઅનાંઅ હારુન ઘડને

દિહ ૩૧ તમાઅ આકારાન હમજા

દિહ ૩૨ પરમીહેરો તમાન જીં આપ્યો તિં વાપરુનાઅ

દિહ ૩૩ હાચે સેવકે કેકેવ કામ કઅતેહ

દિહ ૩૪ સેવકાઅ ગાઉ વિચાર

દિહ ૩૫ તમાંઅ નબલાઈમીં પરમીહેરાઅ શક્તિ

દિહ ૩૬ એક મિશનાઅ હારુન બનાવ્યે

દિહ ૩૭ તમાંઅ જીવન સંદેશ બીજહાન આપનાઅ

દિહ ૩૮ વૈશ્વિક ખ્રિસ્તી બનનાઅ

દિહ ૩૯ તમાઅ જીવનાઅ સંતુલન

દિહ ૪૦ હેતુમય જીવન