Purpose Driven Life Audio

Dai 1 All di stat wit Baba God

Dai 2 Yu No bi na Aksiden

Dai 3 Weti di Push Ya Laif for Front?

Dai 4 Dem mek yu for Stai Foreva

Dai 5 Di si laif for God ei angle

Dai 6 Laif na Short Homework

Dai 7 De Resin For All Tin

Dai 8 Dem bin pem yu for God ye Glad

Dai 9 Weti Di Mek God Smile?

Dai 10 Heart for Woship

Dai 11 Cam bi Baba God ye tight Fren

Dai 12 Grow ya Frendship witti Baba God

Dai 13 Woship Wey di mekam mek God Glad

Dai 14 Dat taim wey bi laik sey Baba God no dey

Dai 15 Dem Make Yu na for Baba God ye Famili

Dai 16 Tins Wey Mata Pass

Dai 17 De Place for suppose Bi

Dai 18 Make Wi Feel dis Laif Togeda

Dai 19 For Build Communiti

Dai 20 Fix felowship wey don Broke

Dai 21 Protect Ya Chuch

Dai 22 Dem Bi Kreate Yu Mek Yu Cam Bi Laik Christo

Dai 23 How Wey Wi di Gro

Dai 24 Transform thru Tru tok

Dai 25 Tranform thru Wahala

Dai 26 For Gro thru Temptason

Dai 27 For Win Temptason

Dai 28 Ei DI Take Taim

Dai 29 Yu get for Gree Ya Work

Dai 30 Dem Shape yu na for Serve Baba God

Dai 31 Undastand how dem Mek Yu

Dai 32 Uze tin Wey Baba God bi Giv Yu

Dai 33 How Korrect Servant di Behave

Dai 34 For Di Tink Laik Servant

Dai 35 Baba God ye pawa for taim wey Yu Wik

Dai 36 Dem mek Yu for som Misson

Dai 37 Tok tin Wey pass for Ya Laif

Dai 38 Bi dat Beta Christien

Dai 39 Balance Ya Laif

Dai 40 For di liv witi Direction