Purpose Driven Life Audio

Zour 1 Tou koumans avek Bondie

Zour 2 To Pa La Par Aksidan

Zour 3 Ki Pe Diriz To Lavi?

Zour 4 Kree Pou Leternite

Zour 5 Get Lavi Avek Regar Bondie

Zour 6 Lavi, Li Enn Mision Tanporer

Zour 7 Enn Rezon Pou Tou Kiksoz

Zour 8 Planifie Pou Plezir Bondie

Zour 9 Ki kiksoz fer Bondie kontan?

Zour 10 Leker Ladorasion

Zour 11 Vinn Meyer Kamarad Bondie

Zour 12 Devlop To Lamitie Avek Bondie

Zour 13 Enn Adorasion Ki Fer Bondie Plezir

Zour 14 Kan Nou Gagn Linpresion Ki Bondie Lwin

Zour 15 Kree Pou Fer Parti Lafami Bondie

Zour 16 Seki Pli Inportan Ki Tou

Zour 17 Enn Plas Pou Apartenir

Zour 18 Fer Lexperyans Lavi Ansam

Zour 19 Kiltiv Lakominote

Zour 20 Repar Lamitie Brize

Zour 21 Protez To Legliz

Zour 22 Kree Pou Vinn Kouma Zezi

Zour 23 Kouma Nou Grandi

Zour 24 Transforme Par Laverite

Zour 25 Transforme par Bann Difikilte

Zour 26 Grandi Omilie Tantasion

Zour 27 Vink Tantasion

Zour 28 Sa Pran Letan

Zour 29 Aksepte To Mision

Zour 30 Fasone pou Servi Bondie

Zour 31 Konpran To Kapasite

Zour 32 Servi Seki Bondie Finn Donn Twa

Zour 33 Kouma Bann Vre Serviter Azir

Zour 34 Pans Kouma Enn Serviter

Zour 35 Pwisans Bondie Dan To Febles

Zour 36 Kree Pou Enn Mision

Zour 37 Partaz Mesaz To Lavi

Zour 38 Vinn enn Kretien Klas Mondial

Zour 39 Enn Lavi Ekilibre

Zour 40 Viv pou enn Rezon