Purpose Driven Life Audio

Ilanga 1 Konke kuqalisela kuNkulunkulu

Ilanga 2 Awusiyo Mpambeko

Ilanga 3 Kuyini Okuhola Impilo Yakho?

Ilanga 4 Wadalelwa Ukuphila Ngokunaphakade

Ilanga 5 Ukubona Impilo Ngelihlo LikaNkulunkulu

Ilanga 6 Impilo Ingumsebenzi Wokwenza Owesikhatshana nje

Ilanga 7 Isizatho Sayo Yonke Into

Ilanga 8 Wahlelelwa Ukuthokozisa UNkulunkulu

Ilanga 9 Kuyini Okwenza uNkulunkulu Abobotheke?

Ilanga 10 Inhliziyo Yokukhonza

Ilanga 11 Ukuba Ngumngane Omkhulu kaNkulunkulu

Ilanga 12 Ukuthuthukisa Ubungane Bakho loNkulunkulu

Ilanga 13 Inkonzo Ethokozisa uNkulunkulu

Ilanga 14 Nxa uNkulunkulu Ekhanya Sengathi uKhatshan

Ilanga 15 Wadalelwa Ukuba Yingxenye Yabemuli KaNkulunkulu

Ilanga 16 Okumqoka Ukwedlula Konke

Ilanga 17 Indawo Yokuba Kiyo

Ilanga 18 Ukuphila Ndawonye Labanye

Ilanga 19 Ukwakha Ibandla

Ilanga 20 Ukuvuselela Ubudlelwano Obuqamukileyo

Ilanga 21 Ukuvikela Ibandla Lakho

Ilanga 22 Ukudalelwa Ukufana loKristu

Ilanga 23 Sikhula Njani

Ilanga 24 Ukuguqulwa Liqiniso

Ilanga 25 Ukuguqulwa Ludubo

Ilanga 26 Ukukhula Phakathi Kwezilingo

Ilanga 27 Ukunqoba Izilingo

Ilanga 28 Kuthatha Isikhathi

Ilanga 29 Ukwamukela Isabelo Sakho Somsebenzi

Ilanga 30 Wabunjelwa Ukusebenzela uNkulunkulu

Ilanga 31 Ukuzwisisa Isimo Sakho

Ilanga 32 Ukusebenzisa Owakuphiwa nguNkulunkulu

Ilanga 33 Inceku Zeqiniso Ziziphatha Njani

Ilanga 34 Ukucabanga Njengenceku

Ilanga 35 Amandla kaNkulunkulu Ebuthakathakeni Bakho

Ilanga 36 Wadalelwa Ijumo Lokutshumayela Ivangeli

Ilanga 37 Ukukhuluma Ngombiko Wakho Wempilo

Ilanga 38 Ukuba nguMKristu Wohlonzi Lwaphezulu

Ilanga 39 Ukusimamisa Impilo Yakho

Ilanga 40 Ukuphila Ngenhloso