Purpose Driven Life Audio

Ñalawma 1 Fof fuɗɗotoo ko e Alla

Ñalawma 2 A wonaa aksidaa

Ñalawma 3 Holi ko duñata nguurndam maa?

Ñalawma 4 Baɗiraaɗo ngam heddaade haa cay

Ñalawma 5 Yiyrude Nguurndam No Alla Yiyrata

Ñalawma 6 Nguurndam ko Golle daɓɓe

Ñalawma 7 Ko Saabii Huunde Fof

Ñalawma 8 Eɓɓaaɗo ngam mbelamma Alla

Ñalawma 9 Holi ko addanta Alla moosde?

Ñalawma 10 Ɓernde dewal Alla

Ñalawma 11 Wontude Sehilaaɓe Alla tigirigi

Ñalawma 12 Ƴellitde cehilaagal maa e Alla

Ñalawma 13 Dewal Belngal Alla

Ñalawma 14 Nde Alla Wayata No Goɗɗitiiɗo

Ñalawma 15 Keblaaɗo Ngam Ɓesngu Alla Ngu

Ñalawma 16 Huunde ɓurnde himmude nde

Ñalawma 17 Nokku Mo Njeya-Ɗaa

Ñalawma 18 Humpitaade Nguurndam Ndenndaɗam

Ñalawma 19 Wuurnude Dental

Ñalawma 20 Moƴƴitinde Gondigal Kerƴungal

Ñalawma 21 Aynude Egiliis Maa

Ñalawma 22 Tagiraaɗo Ngam Nanndoyde e Yeesu

Ñalawma 23 Holi No Mawnirten

Ñalawma 24 Bayliraaɗo Goonga

Ñalawma 25 Bayliraaɗo Caɗeele

Ñalawma 26 Mawnude e Nder Ƴeewtindaare

Ñalawma 27 Foolde ƳeewtindaareFoolde Ƴeewtindaare

Ñalawma 28 Ina Naamndii Dumunna

Ñalawma 29 Jaɓde Donngal Maa

Ñalawma 30 Tafiraaɗo Ngam Sarwude Alla

Ñalawma 31 Faamde Tafngo Maa

Ñalawma 32 Huutoraade ko Alla Rokku maa

Ñalawma 33 No Sarwooɓe Tigirigi ɓe Ngollortoo

Ñalawma 34 Jaggirde hoore mum Carwoowo

Ñalawma 35 Semmbe Alla e nder Leefre maa

Ñalawma 36 Baɗiraaɗo ngam Misiyoŋ

Ñalawma 37 Feccondireede Ɓataake Nguurndam maa

Ñalawma 38 Wontude Masiyanke Dowrowo

Ñalawma 39 Jogaade nguurndam njemondirɗam

Ñalawma 40 Wuurdude e Faandaare